Všeobecné informácie

Akcia číslo 10.4-0017-W-M-18 predstavuje najvyspelejšiu časť PCI projektu ACON. Akcia je v súčasnosti realizovaná aj s finančnou podporou Európskej únie z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility), ktorá jej bola poskytnutá v roku 2019 - k 31. 12. 2021 bolo vyčerpaných 43,2 mil. €.

Cieľom Akcie je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy v rôznych lokalitách v rámci územia Slovenska a Českej republiky, zameraná primárne na pohraničné oblasti a cezhraničné prepojenia. Vybudovanie a modernizácia existujúcej distribučnej sústavy povedú k zvýšenej spoľahlivosti dodávok energie a zlepšeniu napäťových pomerov pri distribúcii na úrovni veľmi vysokého a vysokého napätia s hlavným zámerom dosiahnuť flexibilnejšie pripojenie dodatočných odberných miest.

Inštalácia inteligentných prvkov pripojených do vylepšenej komunikačnej štruktúry umožní efektívnejšie riadenie a kontrolu distribučného systému. Integrácia a zavádzanie IT riešení podporujúcich inteligentné siete (smart grids) umožní realizátorom Akcie získavať a analyzovať väčšie objemy dát za účelom optimalizácie životného cyklu majetku využívaného na účely distribúcie a posilnenia procesu rozhodovania o potrebách distribučnej sústavy. Všetky získané dáta budú mať následne priamy dopad na riadenie distribučnej sústavy, riadenie procesov a optimalizáciu riadenia distribučného systému: prevádzky, údržby a plánu obnovy.

Spolufinancovaný Európskou úniou

1. Zlepšenie prihraničných prepojení

Aktivita je zameraná na výstavbu, obnovu a posilnenie prihraničných a cezhraničných liniek veľmi vysokého a vysokého napätia a modernizáciu rozvodne pri Tvrdoniciach. Súčasťou aktivity je aj inštalácia inteligentných prvkov (napríklad diaľkové ovládanie, prvky kontinuálneho merania).

Príklady konkrétnych činností:

 • Zmena prevádzky prepájacieho vedenia 2 x 110 kV vrátane vývodového napájača a prípojníc v rozvodni Tvrdonice
 • Výstavba liniek veľmi vysokého napätia (Kopčany, Hodonín, Holíč) a obnova liniek veľmi vysokého napätia (Březová, Starý Hrozenkov, Sidonie)
 • Výstavba a rekonštrukcia liniek vysokého a veľmi vysokého napätia v prihraničných a cezhraničných oblastiach medzi SR a ČR
 • Distribučná linka 22 kV z Dubnice nad Váhom po českú hranicu a linka 22 kV z Hodonína do Holíča

Prínosy:

 • Vytvorenie technického zázemia umožňujúceho rýchlejšiu a efektívnejšiu cezhraničnú spoluprácu
 • Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy

2. Riadenie distribučného systému

Aktivita zahŕňa výstavbu dvoch rozvodní, ako aj modernizáciu trafostaníc na „inteligentné trafostanice“ a inštaláciu významného počtu inteligentných prvkov pre riadenie a monitorovanie distribučných sústav na celom projektovom území

Príklady konkrétnych činností:

 • Výstavba nových rozvodní 110 kV/22 kV (Brno-sever, Borský Svätý Jur) a „inteligentných trafostaníc“
 • Inštalácia meračov námrazy na vedeniach 110 kV a detektorov porúch izolovaných vodičov veľmi vysokého napätia
 • Automatizácia sietí prostredníctvom inštalácie recloserov a diaľkových spínačov

Prínosy:

 • Zvýšenie spoľahlivosti dodávok elektrickej energie a väčšia flexibilita pri riadení plánovaných i neočakávaných prerušení distribúcie elektrickej energie
 • Vyššia úroveň spolupráce pri prevádzke oboch distribučných sústav v prihraničnej oblasti
 • Nové možnosti pripojenia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré urýchlia miestnu výrobu elektriny, takisto ako spotrebu elektriny v danej oblasti, čím sa znížia emisie skleníkových plynov aj distribučné straty

3. Komunikačné (SMART) prvky v distribučnej sústave

Cieľom aktivity je vybudovať komunikačnú infraštruktúru medzi trafostanicami, rozvodňami a sieťou vysokého napätia, vrátane inštalácie inteligentných prvkov, aby bolo možné efektívne zbierať údaje, komunikovať medzi prvkami sústavy a následne zdieľať dáta a uskutočňovať riadenie na diaľku.

Príklady konkrétnych činností:

 • Výstavba optickej siete
 • Inštalácia širokopásmovej komunikácie využitím elektrických vedení v mestách a spínacích prvkov na rozhraní nadzemnej/káblovej siete vrátane inteligentných prvkov (diaľkové ovládanie, prenos údajov o zaťažení liniek a poruchách

Prínosy:

 • Zvýšenie spoľahlivosti dodávok energie a pridanej hodnoty použitých zariadení
 • Zvýšené pohodlie zákazníkov vďaka pokročilým komunikačným a diagnostickým metódam
 • Možnosti lepšieho rozhodovania v oblasti rozširovania distribučnej sústavy a medzinárodnej spolupráce
 • Doterajšia distribučná sústava bude doplnená o inteligentné prvky, ktoré umožnia: efektívnejšie riadenie distribučnej sústavy prostredníctvom diaľkového prístupu, prenos dát o poruchách, informácie o zaťažení sústavy, inteligentné spínanie. 

4. IT riešenia pre inteligentné siete

Hlavným výstupom tejto aktivity bude zriadenie moderného monitorovacieho centra a realizácia viacerých strategických IT riešení (hardvérových i softvérových) zameraných na distribúciu údajov.

Príklady konkrétnych činností:

 • Integrácia systémov GIS a SCADA
 • Vytvorenie systému na evidenciu a zdieľanie nameraných údajov zo siete a vytvorenie monitorovacieho centra pre riadiacu infraštruktúru
 • IT platforma pre inteligentné siete

Prínosy:

 • Presnejšia analýza údajov počas celého životného cyklu distribučných zariadení vďaka väčšiemu objemu zhromaždených údajov
 • Lepšie rozhodovanie vo vzťahu k potrebám distribučnej sústavy
 • Zlepšenie správy systému, riadenia procesov, optimalizácie prevádzky distribučnej sústavy alebo plánovania údržby a obnovy distribučnej sústavy
 • Zabezpečenie ekonomicky efektívnej a udržateľnej elektrizačnej sústavy s nízkymi stratami a vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok.

Verejná konzultácia

Vaše návrhy, postrehy a otázky nám môžete posielať cez formulár nižšie a my Vám ich radi zodpovieme.

Close