Všeobecné informace

Projekt číslo 10.4-0017-W-M-18 představuje nejvyspělejší část PCI ACON. Projekt je aktuálně realizován s finanční podporou Evropské unie z Nástroje na propojení Evropy (Connecting Europe Facility), která mu byla poskytnuta v roce 2019 - k 31.12.2021 bylo čerpáno 43,2 mil. €. 

Cílem Projektu je modernizace a zvýšení efektivnosti distribuční soustavy v různých lokalitách v rámci území České republiky a Slovenska. Zaměřuje se primárně na pohraniční oblasti a přeshraniční propojení. Vybudovaní a modernizace existující distribuční soustavy povede ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie a zlepšení napěťových poměrů při distribuci na úrovni velmi vysokého a vysokého napětí. Hlavním záměrem je také dosáhnout flexibilnější připojení nových odběrných míst.

Instalace inteligentních prvků připojených do vylepšené komunikační infastruktury umožní efektivnější řízení a kontrolu distribuční soustavy. Integrace a zavádění IT řešení podporujících inteligentní sítě (Smart Grids) umožní realizátorům projektu získávat a analyzovat větší objemy dat za účelem optimalizace životního cyklu majetku využívaného pro účely distribuce a posílení procesu rozhodovaní o potřebách distribuční soustavy. Všechna získaná data budou mít následně přímý dopad na řízení distribuční soustavy, řízení procesů a optimalizaci řízení distribuční sítě: výpadky, údržby a plánu obnovy.

Spolufinancováno Evropskou unií

1. Zlepšení přeshraničních propojení

Aktivita je zaměřena na výstavbu, obnovu a posílení příhraničních a přeshraničních linek vysokého a velmi vysokého napětí a modernizaci rozvodny u Tvrdonic. Součástí aktivity je také instalace inteligentních prvků (například prvků dálkového ovládání či prvků kontinuálního měření).

Příklady konkrétních činností:

 • Změna provozu propojovacího vedení 2 x 110 kV včetně vývodového napáječe a přípojnic v rozvodně Tvrdonice
 • Výstavba a obnova linek vysokého napětí v příhraničních oblastech (Kopčany, Březová, Starý Hrozenkov, Sidónie, Soutok Moravy a Dyje)
 • Výstavba a rekonstrukce linek středního a vysokého napětí v příhraničních a přeshraničních oblastech
 • Realizace slovenské linky 22 kV z Dubnice nad Váhom k českým hranicím a realizace linky 22 kV z českého Hodonína do slovenského Holíče

Přínosy:

 • Vytvoření technického zázemí umožňujícího přeshraniční spolupráci
 • Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu distribuční soustavy

2. Řízení distribučního systému

Aktivita zahrnuje výstavbu rozvoden Borský Svätý Jur (SK) a Brno-sever (CZ). Nedílnou součástí této aktivity je rovněž smartifikace trafostanic a instalace chytrých prvků pro řízení a monitorování distribučních sítí.

Příklady konkrétních činností:

 • Výstavba dvou nových rozvoden 110 kV/22 kV, modernizace a výstavba trafostanic s chytrými prvky 
 • Instalace měřičů námrazy na vedeních velmi vysokého napětí
 • Instalace detektorů poruch izolovaných vodičů vysokého napětí
 • Automatizace sítí prostřednictvím instalace recloserů a dálkově ovládaných spínačů

Přínosy:

 • Zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie a větší flexibilita při řízení plánovaných i neočekávaných přerušeních distribuce elektrické energie.
 • Vyšší úroveň spolupráce při provozu distribučních sítí v příhraniční oblasti
 • Nové možnosti připojení obnovitelných zdrojů energie, které urychlí místní výrobu elektřiny, stejně jako spotřebu elektřiny v dané oblasti, čímž dojde ke snížení emisí skleníkových plynů i distribučních ztrát

3. Inteligentní komunikační prvky sítě

Aktivita cílí na vybudování páteřní komunikační infrastruktury mezi trafostanicemi a rozvodnami po sítích vysokého napětí. Infrastruktura je nutná k tomu, aby bylo možné efektivně sbírat data, komunikovat mezi síťovými prvky a následně sdílet data a provádět dálkovou správu.

Příklady konkrétních činností:

 • Výstavba páteřní optické sítě
 • Realizace dalších technologií dálkové komunikace chytrých prvků v síti

Přínosy:

 • Zvýšení spolehlivosti dodávek energie a zvýšení přidané hodnoty využívaných technologií
 • Zvýšené pohodlí zákazníků díky pokročilým komunikačním a diagnostickým metodám
 • Možnosti lepšího rozhodování v oblasti rozšiřování distribuční sítě a mezinárodní spolupráce
 • Doplnění distribučních sítí o inteligentní prvky, které umožní efektivnější řízení těchto sítí prostřednictvím dálkového přístupu, přenos dat o poruchách a informací o zatížení soustavy a inteligentní spínání síťových prvků

4. IT řešení pro inteligentní sítě

Hlavním výstupem této aktivity bude zřízení moderního monitorovacího centra a realizace několika strategických IT projektů (hardwarových i softwarových) zaměřených na přenos dat.

Příklady konkrétních činností:

 • Integrace systémů GIS a SCADA
 • Vytvoření systému pro evidenci a sdílení naměřených dat ze sítě a monitorovacího centra pro řídicí infrastrukturu
 • IT platforma pro inteligentní sítě

Přínosy:

 • Přesnější analýza dat během celého životního cyklu distribučních zařízení díky většímu objemu shromážděných dat
 • Lepší rozhodování o požadavcích na distribuční síť
 • Zlepšení správy systému, řízení procesů, optimalizace provozu distribuční soustavy nebo plánování údržby a obnovy distribuční sítě
 • Zajištění ekonomicky efektivní a udržitelné elektrizační soustavy s nízkými ztrátami a vysokou kvalitou a bezpečností dodávek.

Veřejná konzultace

Vaše návrhy, postřehy a dotazy nám můžete posílat přes formulář níže a my Vám je rádi zodpovíme.

Close